Certena-logo

PROAKTIVA INSATSER

Bakgrund & vision

Både antalet orosanmälningar och den psykiska ohälsan ökar markant bland ungdomar.
Där insatser och resurser inom vård och omsorg ibland är begränsade, där vi erbjuder
kompletterande tjänster.
Certena Care arbetar med proaktiva insatser i samarbete med socialtjänst, Kommun, Skola
och behandlingshem. Genom att förebygga socialt nedbrytande beteende och skapa
förutsättningar för ungdom att återgå till en normalisering.

ungdomen i fokus

Vi arbetar bland annat med Case Management där vi utgår ifrån ungdomar som har behov av
proaktiva insatser från flera olika aktörer och personer. Vi samordnar insatserna med säkerställande
av att alla aktörer och personer arbetar mot ungdomens uppsatta mål.

Som Särskilt Kvalificerade Kontaktpersoner (SKKP) ska vi motverka kriminalitet och annat socialt
nedbrytande beteende samt stärka ungdomens resurser och nätverk.
Där vår breda kompetens i kombination med vårt kompetenta nätverk både inom livserfarenhet och
metodiskt arbete, kommer ge ungdom goda förutsättningar.

Certena Care

Personerna i Certena Care har fleråriga erfarenheter och utbildningar inom vård, omsorg, socialtjänst, LSS, LVU och näringslivet. Tillsammans med särskilt prövade personer har vi ett brett nätverk som tillsammans med oss arbetar med metoder som MI, KBT, DBT, ART och Evidensbaserad praktik.

Mångkulturell mix

Vår mångkulturella mix av personer inom Certena med både Invandrarbakrund och födda Svenskar, ger en dynamik av erfarenheter, kulturella skillnader samt mindre språkbarriärer.